You are currently viewing Derfor er tariff bedre for bedriften

Derfor er tariff bedre for bedriften

Et organisert arbeidsliv og gode tariffavtaler gir deg langt bedre lønns- og arbeidsvilkår, enn hva du ville fått uten en organisasjon i ryggen.
Vi i Elektrobemanning AS er opptatt av ansvarlighet og ryddighet. For oss ble det derfor naturlig å tilknytte oss og våre ansatte til El og IT-Forbundet. Vi har egen klubb, og sørger for våre ansatte på en oppriktig og dedikert måte.

Lønns- og arbeidsvilkår reguleres gjennom lover og forskrifter, og gjennom tariffavtaler, særavtaler og selve arbeidsavtalen.
Tariffavtaler er et viktig virkemiddel for å styrke samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, og tariffavtaler bidrar til å gi ansatte større styrke i forhandlinger.

Tariffavtale for bedre lønn

Derfor er tariffavtaler en del av hovedgrunnlaget for gode lønns- og arbeidsvilkår. Og den klart beste måten å oppnå dette på – å etablere et avtaleverk som fungerer godt og effektivt, er gjennom det organiserte arbeidslivet.

Det er ikke bare lønnsnivå som er viktig for dem som velger å være organisert. Tariffavtalen regulerer også andre forhold som arbeidstid, samarbeidsforhold og andre goder for de ansatte.

Hva består egentlig en tariffavtale av?

En tariffavtale består av to deler:

1. Hovedavtalen: de grunnleggende kjørereglene
Hovedavtalen har bestemmelser som er viktige for arbeidsforholdene og samarbeidet i bedriften, bestemmelser om retten til å kreve tariffavtaler, forskjellige bestemmelser for blant annet permittering, konsernfaglig samarbeid, rett til innsyn i regnskaper og økonomiske forhold i bedriften som kan påvirke forholdene for de ansatte, samt tillitsvalgtes rettigheter. Alle disse elementene er viktige for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.

Hovedavtalene revideres hvert fjerde år, og den største og mest kjente er Hovedavtalen LO – NHO.

2.Overenskomsten: lønn, kompensasjon og AFP
Den andre delen av tariffavtalen, er overenskomsten. Denne regulerer i hovedsak lønns- og arbeidsvilkår. For eksempel:

  • Regulering av minstelønn
  • Betaling for skiftarbeid
  • Betaling for overtid
  • Retten til lokale forhandlinger
  • Retten til 5 ukers ferie
  • Retten til avtalefestet pensjon, AFP

El og IT sine overenskomster reforhandles hvert andre år, under tariffoppgjøret.

Kampen for gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår er kan være tung. Men det er et faktum at det norske arbeidslivet faktisk er et av verdens tryggeste og beste å jobbe i: hvordan ville det norske arbeidslivet vært uten tariffavtaler?

Poenget er: det blir bedre med tariffavtaler. De gode oppgjørene og resultatene kommer av at vi står sammen. Både med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår, og våre medlemmers arbeidstakeres rettigheter generelt.

Hele samfunnet – ikke bare arbeidstakerne, tjener på tariffavtaler

Trygge arbeidsplasser gir forutsigbarhet for ansatte. Vi lever i et samfunn i hurtig endring, og det er viktig at vi alle sørger for at det blir et trygt arbeidsliv også for de kommende generasjoner. Vi må hele tiden passe på at lønnsnivået følger samfunnets utvikling, og sørge for at det også i fremtiden utdannes norske fagarbeidere.

Gjennom de regulerte tariffavtalene får vi til et samspill som gjør at vi styrker forholdene for norsk industri og som gir en lønnsutvikling for de ansatte basert på bedriftene og bransjens forutsetninger. Et organisert arbeidsliv er til beste for både den enkelte ansatte og bedrift, og for samfunnet og arbeidslivet generelt.